Helse Vest

Telefon

51 96 38 00

Adresse

Nådlandskroken 11 (Forus), 4066 Stavanger

 

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helseføretaka har om lag 26 900 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.