Helse Vest

Telefon: 51 96 38 00
E-post: helse@helse-vest.no
Nettside: http://www.helse-vest.no/no/Sider/default.aspx
Adresse: Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger
Vis i Google maps


Informasjon:

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helseføretaka har om lag 26 900 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.